Dofinansowanie do szkoleń nawet do 100% kosztów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To najlepsza okazja do tego, by bez ponoszenia kosztów, bądź ich minimalnym nakładem zrealizować wszelkie potrzeby szkoleniowe Państwa pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy dystrybuowany jest przez Urzędy Pracy i skorzystać mogą z niego przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali jeszcze całej dostępnej puli pomocy de minimis. Zapewniamy pomoc w opisaniu potrzeb szkoleniowych, opracowaniu wniosków do UP, oraz realizacji samych szkoleń zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KFS?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy  pracodawcy.
PRACODAWCA- jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 
WYSOKOŚĆ WSPARCIA W RAMACH KFS
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, pracodawca może mieć  przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia Ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:
  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego (jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS w 2016 roku będą przeznaczone na:
  • Kursy, szkolenia
  • Studia podyplomowe
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • Ubezpieczenie NNW w związku z podjętym kształceniem
 
Zapraszamy do kontaktu:

ROI Consulting sp. z o.o.
ul. Smulikowskiego 4, 00-389  Warszawa
tel: (22) 318-91-66, (22) 318-91-67
www.roiconsulting.pl   szkolenia@roiconsulting.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Kapitał zakładowy: 50.000 zł KRS: 0000292360 NIP: 701-010-20-94