RODO

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –zwane dalej RODO, informuję, że:
 
1. Administratorem danych osobowych jest ROI Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa, NIP 7010102094.
 
2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na rodo@roiconsulting.pl oraz telefonicznie: tel. +48 22 318 91 66.
 
3. Administrator wyznaczył specjalistę ds. ochrony danych osobowych. Jest nim Pan Paweł Rajski, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@roiconsulting.pl i pod numerem tel. +48 22 318 91 66 lub osobiście na terenie siedziby Administratora.
 
4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 
a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 
b. realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 
c. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.
 
d. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
e. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług współpracujących z nami firm (naszych partnerów), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
f. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
g. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
h. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
i. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:
 
a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami–do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy+ 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła -dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
 
b. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 
c. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych -przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
 
d. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego –do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;
 
e. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów –do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
 
7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-i. przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. d i e). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.9.W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 
a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 
b) sprostowania danych,
 
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 
d) ograniczenia przetwarzania danych
 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 
f) przenoszenia danych.
 
 
10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, bankom.
 
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

12. W zależności od charakteru i kontekstu podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością podania danych niezbędnych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych.