Projekty

POLSKI INSYTYTUT DYPLOMACJI

Właśnie zakończyliśmy projekt dla Polskiego Instytutu Dyplomacji, który zakładał przeszkolenie Pracowników MSZ, kadry kierowniczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz trenerów wewnętrznych z Biura Spraw Osobowych MSZ.
Szkolenia dotyczyły prowadzenia rozmów rozwojowych dla kadry kierowniczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz szkolenia przygotowującego do prowadzenia w przyszłości warsztatów z rozmów rozwojowych przez trenerów wewnętrznych z Biura Spraw Osobowych MSZ (BSO).
Celem projektu było:
 
  • nabycie przez kadrę zarządzającą umiejętności interpersonalnych oraz technik związanych dwustronną komunikacją niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozwój
  • nabycie umiejętności przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej
  • nabycie umiejętności wyznaczania celów zawodowych i rozwojowych
  • docelowo: wpływ osób przeszkolonych na zmianę postaw pracowników- wyzwalanie zaangażowania, przejmowania inicjatywy w zakresie kształtowania swojej ścieżki rozwoju zawodowego
Łącznie przeprowadzono 18 jednodniowych szkoleń dla ponad 200 uczestników.
 

CRZL

Od sierpnia do grudnia 2014 roku ROI Consulting sp. z o.o. w konsorcjum z Akademią Leona Koźmińskiego oraz firmą Biztech Konsulting S.A zrealizowało szkolenia dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu systemowego  pn. „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach  pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Do naszych obowiązków należały: rekrutacja uczestników szkoleń, opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych i biurowych, organizacja sekretariatu szkoleń, zapewnienie wykwalifikowanych trenerów, zapewnienie sal szkoleniowych wyposażonych w stanowiska komputerowe, wydanie certyfikatów uczestnikom szkoleń, zapewnienie cateringu, opracowanie koncepcji i przeprowadzenie ewaluacji, opracowanie raportów cząstkowych i raportu końcowego, ubezpieczenie uczestników szkoleń.
Szkolenia zostały zorganizowane dla 121 grup, w ramach których przeszkolono ponad 1200 osób.
Referencje za zrealizowanie tego projektu znajdują się w dziale „Referencje”.
 

Team Building Platform

ROI Consulting oraz Bazy i Systemy Bankowe są partnerami projektu Team Building Platform - Zwiększanie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji-HR, realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.
Projekt ma na celu stworzenie narzędzia z zarządzania wiedzą i zmianą w organizacji. Zastosowanie grywalizacji na rzecz podnoszenia innowacyjności produktów firmy polegać będzie na zaszyciu w systemie informatycznym, obudowanym odpowiednią grafiką, systemu punktowania zachowań promujących zespołowe przygotowywanie innowacyjnych produktów, ocenianych poprzez wskaźniki innowacyjności i wskaźniki rentowności wypracowane w ramach audytu. Punkty przeliczane będą na nagrody przydzielanie pracownikom. Tym co odróżniać będzie produkt jest możliwość oddania go w pełni pracownikom, tak aby stał się ich narzędziem pracy-dodatkowo pełniąc funkcje motywacyjne.
 

ARMSA

Od 2011 do 2013 roku, ROI Consulting Sp. z o.o. realizowało na rzecz Akademii Leona Koźmińskiego szkolenia w ramach projektu: „ITeraz Mazowsze II” (Projekt realizowany na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A).
W ramach projektu przeszkolono ponad 4 000 uczestników z takich tematów jak: projektowanie stron WWW, architektura i obieg informacji w intranecie, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, Modelowanie procesów biznesowych, Kurs Windows, praca z tekstem oraz Microsoft Excel-obliczenia, bazy danych, raporty, Budowa bilansu
i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu, Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa – Value Based Management (VBM) koncepcja, narzędzia, wdrażanie, itd.
Do zadań ROI Consulting należało zapewnieni trenerów, sal szkoleniowych zaopatrzonych
w stanowiska komputerowe, cateringu, materiałów szkoleniowych, przygotowanie ćwiczeń
e-learningowych, a także ewaluacja projektu.
Zrealizowane szkolenia opiewały na kwotę ponad 4 milionów złotych.
Referencje za zrealizowanie tego projektu znajdują się w dziale „Referencje”.